Saturday, April 19, 2008

The teaching about how God created mankind?


The teaching about how God created mankind? (Seri 1)

Oleh latiafabdul.
Bismilahirrahmaanirrahiim.

Dari "Penyilaman Rahasia2 Al Quran Karim" saya menemukan secara detail ayat2 ALLAH yang kemudian saya susun berseri, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami bagaimana ALLAH menciptakan manusia atau diri kita dan kemudian bagaimana sifat2 asli dan tugas manusia…

Jurnal saya ini berseri, semuanya berasal dari susunan ayat2 ALLAH, semoga para pembaca dapat mengikutinya dengan baik dan mudah2an bermafaat dalam memahami al Quran Karim.Buku Pedoman hidup Manusia dari ALLAH pencipta alam semesta.

Kita tidak akan menemukan keterangan2 yang sempurna ini di Kitab2 Tuhan lain2nya. Al quran adalah Kitab ALLAH yang lengkap,jelas, mudah dimengerti, terperinci dan tidak ada keraguan padanya.

Inilah kejadian manusia pertama sampai dia meninggal dunia.

1.Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, ).(QS.11:61)

(Maknanya umat islamlah yangdi tugaskan untuk mendirikan industri2 pengolahan bahan2 tambang(besi,timah,minyak dll) untuk membangun pradapan yang islami ,yangkuat ekonomi dan technologinya serta maju masarakatnya)

2. Dia sahajalah yang menyempurnakan setiap suatu ciptaanNya, dan memulakan dengan menciptakan manusia dari tanah liat. Lalu Dia meneruskan kejadiannya melalui sesuatu cecair yang rendah. Dia membentuknya dan meniup kedalam dari rohNya. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan 'akal fikiran; jarang sekali kamu berterima kasih dengannya.
QS.32:7-9.
3.Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat. . (QS.23:12-16)

4.Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagai dikehendaki Nya. (QS.3:6)

5.Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu. (QS. 82:7)

6. Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. (QS.90:8-9)Katakanlah: "Dia-lah Yang menjadikan

7. Sudah pasti, tiap tiap orang telah dijaga rapi. Hendaklah manusia memperhatikan tentang penciptaannya. Dia telah diciptakan dari cecair yang terpancut. Diantara tulang belakang dan visera. Tentu sekali Dia berupaya untuk membangkitkannya.

Dihari yang semua rahsia rahsia dapat diketahui. Dia tidak akan mempunyai kuasa, ataupun seorang penolong. QS.86:4-10

8.Kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan". (QS.67:24)

9. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani, apabila dipancarkan. (QS.53:45-46).

10. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (bermacam bahasa/budhaya dan kulit) supaya kamu saling kenal mengenal(saling bersahabat,salaing belajar, berdagang, dan saling bantu membantu dalam berbuat kebajikan). Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.49:13).

11.Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. QS.15:29.

12.Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lohmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. QS.35:9

13.Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. )..(QS.80:19-21)

MANUSIA DI CIPTAKAN OLEH ALLAH UNTUK TUNDUK KEPADA ALLAH

1.Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
(Artinya manusia patuh kepada perintah2 Raja di Raja di langit dan di Bumi (ALLAH ).

SIFAT2 (FITRAH)MANUSIA DARI LAHIRNYA.

1. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, ; (QS.70:19-21).

2. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS.4:28).(lemah dlm arti fisiknya,mudah sakit karena bakteri yang halus, lamah jiwanya mudah tergoda.lemah imannya dsb)

3. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.(QS.75:5).(ingin berbuat yang dilarang oleh hukum, karena lemah mudah digoda oleh setan, nafsu yang tidak terkontrol dll)

4.Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. (QS.17:11)
(tidak sabar)
5.Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. (QS.67:23)

6.Manusia itu betul betul telah dilalaikan. Melainkan orang orang yang percaya dan yang menjalani kehidupan yang benar, dan yang menyuruh satu sama lain supaya menegakkan kebenaran, dan menyuruh satu sama lain supaya bersabar. QS 103:2-3.(manusia itu haruslah saling ingat mengingatkan dansaling belajar,karena manusia itu lemah,pelupa, tergesa gesa dan lalai)

7.Kami menciptakan manusia untuk bekerja kuat Qs 90:4.(artinya manusia haruslah berkerja keras untuk ALLAH membangun pradapan yang baik dengan mengolah bahan2 baku yangsudah disedikan oleh ALLAH,tidak boleh malas malas dansantai santai)

Inilah sifat2 manusia,atau fitrah manusia yang sama dengan binatang2 ciptaan ALLAH lainnya. Oleh karena sayangnya ALLAH kepada manusia,ALLAH menurunkan wahyu2nya(Al Quran) agar manusia bisa menjadi khalifah atau mengatur atau menjaga/memelihara alam ini.Lebih bagus dari pada binatang2 lain2nya.

APA TUGAS2 MANUSIA DI DUNIA.

1.Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, ).(QS.11:61)

(mendirikan industri2 untuk mengolah bahan2 baku di dalam bumi untuk membentuk pradapan yang islami atau pradapan yang sejahtera dan maju.)

2.Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. (QS.35:39.)(untuk menjadi pemimpin2 umat, untuk mengatur/menjaga alam semesta agar jangan rusak)

3.Sesungguhnya Allah swt tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apa bila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali kali tak ada pelindung bagi mereka.QS 13:11.

4.Kami pasti akan memberikan (testing) kepada kamu dengan rasa ketakutan, kelaparan, dan kehilangan wang, nyawa, dan tanam tanaman. Berikanlah berita baik kepada orang orang yang sabar.QS.2:155.

5.Dia berkata, "Sebenarnya, kamu hanya tinggal dalam masa yang singkat saja, jika hanya kamu ketahui. “QS.23:114.

(umur manusia sekarang ini di design oleh ALLAH tidaklebih dari 120 tahun.Orang2 dulu hidup lebih lama sampai 600 tahun)

6.(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. QS 50:17.

(Jadi kita kita ini setelah dilahirkan kebumi, disuruh bekerja untuk memakmurkan atau menjaga alam semesta, dan di awasi oleh malaikat,apakah kita benar2 bekerja baik atau malas2,semua dicatat oleh Malaikat.)

7. Lelaki dijadikan supaya bertanggung jawab keatas perempuan perempuan,** dan Allah mengurniakan mereka dengan beberapa kualiti, dan menjadikan mereka sebagai pencari nafkah.

Perempuan yang percaya akan menerima peraturan ini dengan sukacita, kerana ini adalah dari perintah Allah, dan mereka menghargai suami suami mereka semasa ketiadaan mereka.
QS 4:34..

8. Kamu mestilah menyembah hanya kepada Allah sahaja - jangan sekali kali kamu menyekutukanNya dengan siapa jua pun. Kamu mesti mengambil perhatian berat terhadap kedua ibu bapa ibu bapa kamu, juga saudara saudara, anak anak yatim,orang orang miskin, jiran tetangga yang dikenali, jiran yang tidak dikenali, kumpulan yang dekat, orang orang yang dalam perjalanan dan juga orang orang gaji kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang menyombongkan diri lagi suka bermegah megahQS.4:36

9.Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. QS 16:70.

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. QS.22:5

10.Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.QS.3:110.

(dibandingakan dengan makhluk2 binatang maka manusia adalah makhluk yang terbaik dan diberi tugas oleh ALLAH,untuk menjaga danmemakmurkan bumi ALLAH ini)

Kesimpulan;
Maha besar dan Maha Kuasa ALLAH yang telah menciptakan manusia dengan sempurna.Ciptaan atau design ALLAH untuk jutaan manusia tidak ada yang sama,dari dulu sampai sekarang ini. inilah kehebatan ALLAH.

Bagaimana pendapat anda tentang wahyu2 ALLAH diatas,apakah anda setuju?

Demikianlah summarize yang saya dapat dari Al quran,kalau ada yang belum termasuk,andalah yang dapat melengkapinya.

Mudah2an dengan pengalian Rahasia2 Al Quran Karim yang saya fokuskan ini akan dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk lebih memahami peraturan2 ALLAH swt yang perlu kita ketahui sebagai pedoman hidup kita didunia ini menuju kehidupan yang selamat dari azab2 ALLAH di akirat.

Jurnal saya ini akan ber-seri. Ayat2 diturunkan oleh ALLAH ada yang berulang ulang sesuai dengan kebutuhan dakwah Rasul selama 23 tahun.

Wassalamu’alaikum wrwb

No comments: