Saturday, February 13, 2010

(13) Issue Kontemporer 2010; Akar Konflik dalam Islam

Creative AlQuran study.
Al Quran give the true solution
Book Seri 1.
Abdullatif.

CONFLICTS IN ISLAM SOCIETY LIKE CANCER DISEASE

Assalamu'alaikum wrwb.

Bismilahirrahmanirrahiim.
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. QS 3:110
“…. dan hendaklah ada dikalangan kamu satu golongan yang menyeru ke arah kebaikan dan menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran dan mereka adalah golongan yang beroleh kemenangan“. QS 3: 104.

Setiap kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencegah perbuatan2 keji,mungkar dan orang2 yang tidak mentaati hukum,baik hukum pemerintah maupun agama.

Kita lihat segolongan umat Islam Fundamentalis cara menegakan amar makruf nahi mungkar dengan cara ;
----memaksa dengan tangan
----memaksa dengan membuat undang2 untuk melarangnya.
----memaksa dengan memban dalam dunia milist

Ulama2 dan usztad2 Fundamenatalis ini merujuk bukan kepada Al Quran sebagai pedoman yg diberikan oleh ALLAH dan Rasul, tetapi kepada hadits2 palsu, fatwa2 ulama2 dan kitab2 sejarah sahabat2 dll yang bertentangan dgn al Quran,akirnya kelihatan image Islam adalah beringas, ganas,kasar, violence dan bahkan ada ulama2 Fundamentalis Radikal mengeluarkan fatwa bahwa orang2 yang sesat atau kafir atau murtad dll adalah halal darahnya artinya boleh di bunuh. nauzubillah.

Seperti hadits dibawah ini;
"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran,hendaklah is mengubah dengan TANGAN MU:jika tidak mempu, hendaklah dengan lisannya; jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya.Akan tetapi,yang demikian adalah selemah lemahnya iman.HR.Muslim"

(artinya merobah dgn tangan adalah merusak fisik orang, properti orang dll)

RasuluLlah SAW menetapkan hukum bagi pezina secara tegas, seperti di dalam hadis Beliau: "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: orang yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang murtad dan keluar dari jamaah." (HR Bukhari, Muslim, At-Tirmizy, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimy).

Inilah yang terjadi di dunia islam dimana golongan2 muslim yang berbeda dengan ulama2 Fundamentalis dianggap ajaran sesat,kafir dll dan mereka berhak melaksanakan perintah hadits2 diatas itu untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan kepada umat Islam Syiah,Ahmadiyah, muslim pro demokrasi sculer dll. Akirnya terjadilah konflik antara sesama saudara2 muslim. Inilah akar konflik dalam islam.

Sesungguhnya agama islam itu membawa kedamaian dan rahmat bagi semua golongan2 dalam masarakat yang plural. QS 21:107.

Kalaulah ulama2 merujuk kepada Al Quran seperti ayat dibawah ini, maka umat Islam kelihatan umat yang beradap,dewasa,santun dan toleransi dengan perbedaan2,karena perbedaan2 itulah yang akan memperkuat Islam bagi orang2 yang berpikir, tapi bagi orang2 yang kurang ilmu (bodoh) perbedaan2 itu adalah malapetaka baginya.

Inilah perintah2 ALLAH kepada Rasul dan umat Islam seluruhnya;

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.QS.3:159

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah* dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS.16: 125)
.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

Jika mereka tetap berpaling,maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas kamu(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat ALLAH ) dgn terang Qs 16 :82

Selagi umat ulama2 Islam fundamentalis masih merujuk kepada hadits2 palsu itu, konflik dalam umat islam akan berjalan tanpa berhenti, kecuali MUI atau pemerintah menarik hadist2 itu dari kitab2 dakwa Islam di Indonesia.

Demikianlah ayat2 ALLAH menjelaskan bagaimana cara menegakan amar makruf nahi mungkar dalam masarakat, semoga ayat2 ALLAH diatas itu dapat memperbaiki aqidah kita selama ini yang di ajarkan oleh ulama2 Islam Fundamentalis. Dan semoga ALLAH mengampuni kelalaian2 kita,amien.

Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, [26] dan mudahkanlah untukku urusanku, [27] dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, [28] supaya mereka mengerti perkataanku, QS20:25

wassalamu'alaikum wrwb

No comments: