Saturday, June 27, 2009

TIDAK ADA KEMERDEKAAN MENDIRIKAN JEMAAH BARU.

Bismilahirrahmanirrahiim

PENYAKIT KE KETUJUH DARI UMAT ISLAM KITA ADALAH TIDAK ADA KEMERDEKAAN UNTUK MENDIRIKAN JEMAAH REFORMASI.

Setelah Rasulullah saw wafat, sahabat2 nabi ( Gol.Sunni) dan keluarga nabi (gol.Syiah) tidak ada surat kuasa dari Nabi siapa yang berhak menafsir kan ayat2 ALLAH. Karena tidak ada surat kuasa dari nabi,maka setiap golongan islam(sunni dan syiah) masing2 berhak menafsirkan ayat2 ALLAH dan melanjutkan perjuangan2 rasul dalam menegakan amar makruf nahi mungkar di muka bumi ALLAH ini.

Ada sebuah hadits nabi; Bahwa nanti umat islam akan terpecah belah menjadi banyak(73) hanya satu yang benar.

Dan ada sebuah peringatan dari ALLAH kepada RasulNya bahwa kalau nanti ada golongan2 yang memecah islam dan keluar dari barisan atau golongan islam yang sudah mampan(Sunni atau syiah) maka tidak ada tanggung jawab Rasul,semua diserahkan kepada ALLAH pemilik dan memegang setiap hati manu sia. ALLAH lah yang berkuasa,semua atas seizin ALLAH lah akan terjadi.

Sesungguhnya orang orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadapat mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanya lah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.QS.6:159.

As for those who divide their religion and break up into sects, thou hast no part in them in the least: their affair is with Allah: He will in the end tell them the truth of all that they did.

Dari ayat tersebut diatas mengertilah kita bahwa kalau ada golongan2 islam yang ingin mendirikan Firqoh2 islam baru yang keluar dari gol.Islam yang sudah ada,maka ulama2 tidak ada tanggung jawabnya. Dan tidak boleh melarang atau mengharamkannya.

Seperti dulunya, gol.Islam Syiah berpisah dari Islam Sunni(sahabat). Begitu pula gol Islam Sufi, Ahmadiyah, NU, Tabligh, Liberal, Moderat dll yang ingin mendirikan sebuah Firqoh islam,maka ulama2 tidak dapat melarang dan mengharamkannya.Semua forqoh2 islam itu merdeka menjalankan keyakinan sesuai dengan tafsiran2 yang diterimanya dari ALLAH swt.

Semua Firqoh2 islam itu akan menghadap kepada ALLAH, dan mempertanggung jawabkan perbuatan2nya.ALLAH yang dapat memberikan judgment yang benar, bukan segolongan ulama2 saja.

Dalam ayat lain ALLAH memperingatkan kepada semua Firqoh2 islam itu adalah bersaudara. yang di maksud orang2 islam adalah; orang2 yang beriman kepada ALLAH Yang Maha Esa atau yang bertauhid;

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. QS 49:10

Siapa atau apa DEFINISI Islam menurut Al Quran?
Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua(Yahudi, Nasrani dan muslim); agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.QS 21:92.QS.23:52.

Tiada tuhan hanya ALLAH lah yang Maha Mengetahui siapa2 yang benar dan yang salah.

Wassalamu'alaikum wr wb

The Voice of Islam Moderat.

No comments: