Saturday, June 27, 2009

MENEGAKAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR DGN KEKERASAN

Bismilahirrahmanirrahiim


PENYAKIT KE EMAN DARI UMAT ISLAM KITA ADALAH SALAH MENEGAKAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR YAITU DENGAN KEKERASAN,ATAU PAKSAAN.


The Trouble with Islam Today adalah cara menegakan amar makruf nahi mungkar dengan kekerasan, paksaan dan dengan membuat undang2.Kelihatan image islam itu menjadi buruk,kasar dan menakutkan.


Sesungguhnya Rasulullah saw mengembangkan dakwah islam di tanah Arab adalah dengan santun, sabar, pemaaf, tolerensi dan berdoa kepada ALLAH swt agar ALLAH Maha Berkuasa dan memegang hati2 setiap manusia membukakan hati2nya kejalan yang lurus dan benar.


1."Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.QS.3:159

2."Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah* dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS.16: 125)


3.Maka berilah Peringatan (kepada peminum alkohol,wanita2 penari perut, orang2 berjudi, orang2 yang menyembah berhala2, atau orang2 yg dianggap sesat dll) karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, Kamu bukanlah orang yang berkuasa (diktator,) atas mereka. Tetapi orang yang berpaling, khafir (ingkar),maka ALLAH akan mengazabnya dengan azab yang besar, QS 88:21-22


4.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

5.Jika mereka tetap berpaling,maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas
kamu(Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat ALLAH ) dgn terang Qs 16 :82


Dari 4 ayat diatas itu tidak ada perintah dari ALLAH untuk memaksa orang2 yang tidak beriman untuk menjalankan peraturan2 agama islam (ALLAH), tuugas Rasul dan ulama2 kita sekarang ini, hanya menyampaikan peraturan2 ALLAH kepada manusia, apakah dia mau ikut atau tidak, bukanlah urusan Rasul atau ulama2, tapi urusan ALLAH yang memegang hati2 setiap manusia yang ciptakannya.


Sekarang kita lihat ada segolongan umat islam(FPI,IMM, HT, dan Partai2 islam Fanatik) yang menegakan amar makruf nahi mungkar dengan kekerasan, yaitu melarang /menzolimi, diskrimi

nasi dan perlakuan tidak adil kepada firqoh2 islam yang berbeda pemahamannya.


Golongan islam diatas itu berpegang kepada hadits Muslim-bukhari yang palsu,bertentangan dgn 4 ayat2 diatas itu.


"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran,hendaklah is mengubah dengan TANGAN MU:jika tidak mempu, hendaklah dengan lisannya; jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya.Akan tetapi,yang demikian adalah selemah lemahnya iman.HR.Muslim"

( mengubah dengan tangan diartikannya dengan membuat undang2, melarang, mengusir lawannya dan bahkan membakar rumah2,RESTAURAN,KAFE2 dan kantor2 lawan2nya.

Inilah yang terjadi sekarang ini di negara2 berpenduduk islam,bahkan menggunakan senjata untuk membunuh saudara2nya semuslim dan sebangsa; Seperti kita lihat di Indonesia PFI cs menindas /mengharamkan gol.Islam Ahmadiyah dll. Di Saudi Arabia, gol Islam Syiah di diperlakukan dgn diskriminasi.Di Iraq, kita lihat saling bunuh membunuh dgn Bom2 bunuh diri,yang terbunuh adalah orang2 SCivil yang tidak berdosa. )


Jadi cara menegakan amar makruf nahi mungkar yang di lakuan sebahagian besar umat islam perlu kita perbaiki,agar perbuatan2 kekerasan dalam islam tidak kelihatan lagi yang sesungguhnya merusak image islam yang indah dan suci.


Tiada tuha kecuali ALLAH yang Maha Pemilik kebenaran.

wassalamu'alaikum wrwb.


The Voice of Islam Moderate.

No comments: