Saturday, September 12, 2009

Islam Fundamentalis; Orang2 Yang Tidak Bershalat di Hukum Mati. Menakutkan..!

Assalamu'alaikum wr.wb.

Bimilahirahmanirrahiim.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada MU lah kami menyembah, kepada MU lah kami minta pertolongan dan kepada MUlah kami mengucapkan terimakasih atas segala pemberian2MU, rahmat, rezeki,kesehatan dan hidup yang indah ini.

Kepada MU lah satu satunya kami tempat memuji,karena semua pujian2 adalah milik MU semata.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu yang miskin, kemudian menjadi seorang pemuda yang kaya raya berprestasi di juluki "al amin" orang yang jujur dan amanah, dan beliau diangkat menjadi pesuruh ALLAH (prophet) di muka bumi ini, dengan tugas pemberi peringatan (bukan menghukum) dan menjadi teladan agung bagi manusia. Jasa jasanya sangat banyak sekali untuk kemanusiaan.

Kedatangan Rasulullah saw atau Islam ke dunia ini adalah untuk menegakan keadilan, dan mensejahterakan semua manusia di bumi ini tanpa mengenal suku, agama dan gender, dengan kata lain untuk menciptakan masarakat Rahmatan lil'alamin untuk semua manusia di bumi ini,


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS.21:107-108)

"Kami berikan mereka Al Quran dengan terperinci,(fully detaied) dengan ilmu pengetahuan(knowledge), bimbingan (guidance), dan rahmat (Mercy) untuk semua manusia bagi orang2 yang beriman?.Qs.7:52

Seandainya dia(Muhammad) mengadakan adakan sebahagian perkataan atas (nama) kami(44) Niscaya benar benar kami pegang dia pada tangan kakannya (1).(45) Kemudian benar benar Kami potong urat tali jantungnya.(46) Maka sekali kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat mengahlangi(kami) ,dari pemotongan urat nadi itu.QS69:43:47

Dari kedua ayat diatas itu dapat kita simpulkan;

1. Bahwa pokok2 peraturan Islam sudah sempurna di al Quran,hanya ada tambahan2 hadits untuk menjelaskan ayat2 ALLAH yang kurang terang, bukan menambah nambah syariat Islam. Harus hati2 dan dapat membedakannya.

2. Bahwa ajaran2 islam itu hanya datang dari ALLAH,sedangkan Rasul serta ulama2 tidak berhak menambah nambah Syariat Islam.Tugas Rasul hanya menyampaikan saja.

Sekarang kita lihat Ulama2 Islam Fundamnetalis Wahabi fanatik, membuat peraturan2 sendiri dgn fatwa2nya di dijadikan sebagai syariat Islam, sebagaimana peraturan2 dibawah ini, dimana orang2 muslim yang tidak melakukan shalat, puasa, murtad, bisa di hukum mati, dan penjara.

Orang2 muslim yang minum beer atau alkohol juga bisa ditangkap dan dihukum cambuk.

Begitu pula wanita2 muslim yang tidak berjilbab keluar rumah, bisa ditangkap dan dihukum cambuk.

Begitu pula wanita2 yang menyopir mobil sendiri juga ditangkap dan di hukum cambuk.

Nauzubillah.Mereka sudah jatuh kepada dosa syirik,dosa yang terbesar.Mereka memaksa orang2 muslim menjadi syirik, takut kepada polisi daripada takut kepada ALLAH.

1.Orang itu tidak menjadi kafir, tetapi dia menjadi fasik. Maka wajib atas pihak yang berkuasa bertindak menyuruhnya bertaubat kembali mengerjakan solat. Sekiranya dia enggan bertaubat maka dijalankan ke atasnya hukuman hudud, iaitu dibunuh dengan pedang. (Ini pendapat Imam Malik, Syafi’e dan jumhur ulama salaf dan khalaf.)

2.Orang itu menjadi kafir. Hukumnya sama seperti orang yang ingkar terhadap kewajipannya tadi.(Ini adalah pendapat satu jemaah daripada para salaf yang diambil riwayatnya daripada Saidina Ali bin Abu Talib dan salah satu pandangan Imam Ahmad bin Hambal serta pendapat Abdullah bin al-Mubarak dan Ishak bin Rahawaih.)

3.Orang itu tidak menjadi kafir dan tidak pula dibunuh, sebaliknya ditakzirkan dengan dipenjarakan sehingga dia mengerjakan solat. (Ini pula adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan satu jemaah daripada para fuqahak Kufah dan juga pendapat al-Muzani seorang pendokong dan pengikut Imam asy-Syafi’e.).

Siapa yang mengganti agamanya (keluar dari Islam,murtad) maka bunuhlah. HR Jamaah.Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra.

Bahwa ada seorang wanita yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi saw. (oleh karena perbuatannya itu), maka perempuan itu telah dicekik sampai mati oleh seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah saw. menghalalkan darahnya”. (HR Abu Dawud)

Inilah yang sedang terjadi di masarakat islam; Saudi Arabiya, Taliban, Al qaida, Jemaah Islamiyah, dan beberapa negeri di Malaysia.Mereka beriman kepada ulama2 atau manusia2 terdahulu yang belum tentu benar perkataan2nya.Orang2 beriman kepada selain ALLAH (al quran) adalah syirik.

Baru2 ini seorang wanita yang minum Beer di hotel Malaysia tertangkap oleh polisi dan kemudian di hukum cambuk 40 kali.

Begitu pula di Sudan,seorang wanita yang memakai celana laki2, di tangkap dan akan dihukum cambuk 40 kali.

Apakah hukum2 itu merujuk kepada Al Quran atau kepada ALLAH swt sebagai satu satunya pembuat hukum islam? Tidak bukan?

Sesungguhnya tidak ada paksaan dari ALLAH untuk menjalankan peraturan2nya.Bagi yang ikut akan mendapat rahmat dari ALLAH, dan bagi yang ingkar ALLAH akan menghukumnya sendiri.Bukan tugas Rasul dan Ulama2 untuk menghukum manusia yang tidak bershalat.

Ini perintah2 ALLAH dalam menegakan amar makruf nahi mungkar;

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah* dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS.16: 125)


3.Maka berilah Peringatan (kepada peminum alkohol,wanita2 penari perut, orang2 yang tidak bershalat, puasa, orang2 berjudi, orang2 yang menyembah berhala2, atau orang2 yg dianggap sesat dll) karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, Kamu bukanlah orang yang berkuasa (diktator,) atas mereka. Tetapi orang yang berpaling, khafir (ingkar),maka ALLAH akan mengazabnya dengan azab yang besar, QS 88:21-22


4.Tugas kamu ( Muhammad) hanya menyampaikan saja. kami lah yang menghisab/menghukumnya perbuatan2 mereka dan...QS.13:40.

Fatwa2 ulama dan Hadits2 palsu itu kalau tidak di cabut oleh pemerintah atau majelis ulama2, maka selama itu pulalah image umat Islam buruk,(Ugly), kasar (Cruelty) dan ganas,primitif (Babarous.)

Tugas saha hanya mengingatkan saja;

Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan/mengingatkan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. QS 90:17-18

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".QS 27:19.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.
http://www.islamliberal.net/

40 MACAM PERBEDAAN ANTARA LIBERAL DAN FUNDAMENTALIS.
http://latifabdul.multiply.com/journal/item/379/40
SILAKAN KIRIMI TEMAN2 TERSAYANG, MUI,,FPI CS DL

No comments: