Monday, September 07, 2009

definisi ulama2 dan 50 pemimpin liberal

Bismilahirahmanirrahiim.
"Kami berikan mereka Al Quran dengan terperinci,(fully detaied) dengan ilmu pengetahuan(knowledge), bimbingan (guidance), dan rahmat (Mercy) untuk semua manusia bagi orang2 yang beriman?.Qs.7:52
Al quran atau Islam itu rahmat bagi semua manusia.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tiada Tuhan kecuali ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ALLAH Maha pemebri rezki, ALLAH Maha berkuasa dan Perkasa, ALLAH Yang Maha Mengetahui yang gaib dan Yang Nyata, ALLAH Maha Adil dan Maha Bijaksana, ALLAH Maha Pengampun, ALLAH Yang Menghidupkan dan mematikan manusia, Hanya kepada ALLAH lah kita berlindung dan minta tolong.

Rasulullah saw adalah seorang anak yatim piatu, dan seorang pemuda yang cerdas berdagang yang kaya raya dan di juluki "al amin". Beliau juga adalah penerima wahyu2 ALLAH dan mendapat tugas untuk pemberi peringatan kepada manusia,serta mencontohkan, Beliau adalah seorang sari tauladan berakhlaq mulia akhlaq Al Quran, yang patut di tiru-teladani oleh setiap manusia, baik akhlaqnya mapun kekayaannya.Beliau terkenal dgn pemurahnya, pemaafnya, toleransinya dan berkasih sayang dgn semua manusia baik muslim maupun non muslim.Beliau juga terkenal dengan keberanianya melawan musuh2 yang jauh lebih besar.Rasulullah saw sudah banyak jasa2nya kepada kemanusian, sebagai sari tauladan yang Agung.

Ikutilah ALLAH dan ikutilah sunnah Rasul.
Artinya mengikuti Rasul adalah mengikuti Al Quran, akhlaq Rasulullah saw adalah akhlaq al Quran.Mengikuti Rasul tidak boleh setengah setengah, haruslah Khafah agar image islam itu kuat dan indah. Kalau hanya mengikuti setengah2, kelihatan pincang dan tidak sempurna, mudah jatuh ke tanah dan terhina.Seperti ulama2 fundamntalis tansnational.

Definisi Ulama;
Pada umumnya kita berpendapat bahwa definisi ulama2 itu kalau sudah belajar dari sekolah di Saudi Arabiya, pinatar bhs arab, hafal beberapa ayat2 ALLAH dan hadits2, kemudian bisa pula berkotbah di mesdjid2, apalagi kalau bersorban dan berjabang, dikatakan seorang ulama'.

Ulama2 seperti diatas itu banyak sekali sekarang, dan bahkan terkenal dengan keberanian2nya menghadapai pasukan terkuat di dunia yaitu Amerika.Seperti ulama2 Taliban, al Qaida, Jemaah Islamiya, Hamas, HTI, FPI,MMI dll.

Definsi Ulama./ Ulama yang benar.
Rasulullah saw bersabda;"Sesungguhnya mereka para ulama adalah pewaris para nabi." (HR.Bukhori).

1.A qualified ulаma іs onе wіth comprehensive knowledge on аll aspects. Αn expert іn Islamic lаws would not qualify аs аn ulаma without understanding othеr aspects of knowledge.

Seorang ulama yang benar, qualified,adalah orang yang mengerti secaramenyeluruh tentang ilmu, bukan saja ilmu agama, tetapi ilmu2 lain2nya.

2.Ulаma іs thе іmage/photocopy of thе Rаsul іn hіs еra
Whаt іs known to thе Rаsul muѕt bе known bу аll thе current ulаma Ulаma, аn advisor for аll members of thе society

Seorang ulama yang qualified itu adalah photokopy /image Rasulullah saw, contoh bagi masarakat dlm menjalankan kehidupan sehari hari.

3. Ulаma thе mаin pillar іn thе society Ιf thе mаin pillar іs not fіrm аnd strong, thе society wіll collapse.

Seorang ulam itu adalah tiang dari sebuah masarakat,kalau ulama tidak benar,maka masarakat menjadi kacau dan tidak sejahtera.

4.Whіch includes knowledge on tаqwa, akhlak, psychology, society, economics, history, mankind, thеir mіnds аnd science

Seorang ulama itu haruslah seorang yang bertaqwa,artinya berahlaq mulia, kuat ekonomi, membuka lapangan kerja atu membangun masarakat madani, rahmatan lil'alamin.

Seorang ulama yang bertaqwa itu mencari nafkah, bukan dengan menerima gaji, pengasilan yang tetap, tetapi berwiraswasta, seperti di contohkan oleh Rasul dan sahabat2.

ALLAH berfirman kepada nabi Isa tentang ulama2;

Every tree known by its fruit.

A good tree bears good fruit

A bad tree bears bad fruit

A good tree shall not bear bad fruit, nor a bad tree shall bear good fruit.

Kalau ingin tahu buah batang mangga, lihatlah buahnya.
Batang mangga yang buruk tidak akan berbuah manis, tapi bantang yang baik pasti akan berbuah manis yang bermanfaat.

Artinya;

Ulama2 yang benar dari mulutnya keluar kata kata yang bermakna, santu dan baik2 berdakwah. dari perbuatan2nya banyak amal2 saleh yang nyata, ekonominya kuat, membuka lapangan kerja yang banyak untuk umat sebagai buah dari ajaran2 Islam yang diaplikasikannya.

Sedangkan ulama2 yang tidak benar, dari mulutnya keluar kata kata kotor, fitnah, mengkafirkan keyakinan orang lain, dan dari tangan2nya tidak ada karya2 nyata untuk mensejahterakan umat islam, malah tangan2nya di gunakan untuk menghancurkan restaurat2,kafe2 dan kantor2 yang membuka waktu bulan puasa.

Terhadapt golongan2 yg dianggapnya sesat, tidaksegan2 berlaku zolim, menindas dengan tangan2nya.


Bagaimana melihat seorang ulama islam yang benar?

Untuk dapat mengetahui sebuah Firqoh islam yang benar,maka lihatlah ulama2nya, Ulama yang benar itu pasti excelent akhlaqnya dan kuat ekonominya. Sebagai tanda rahmatan lil’alamin.
Firqoh islam yang salah interpretasi memahami islam maka ulama2nya pasti ekonominya tidak kuat atau lemah.

Siapakah ulama2 pewaris nabi itu?
Apakah ulama2 dari golongan Islam Fundamentalis-wahabi, Ulama2 transnational, atau ulama2 Syiah, atau ulama2 dari golongan Islam liberal?

Ciri2 ulama2 dari golongan islam fundamentalis-wahabi adalah pada umumnya berjenggot dan berjabang, kerena di wajibkan oleh keyakinan mereka seperti;
1. Rizieq shihab dari FPI.
2. Abu Bakar dari MMI,
3. Osma bin Laden.
4. Nurdin top dari Jemaah Islamiyah
5.Baitullah Mehsud,dari Taliban.
6.Andian Husaini dari Hidayatullah
7.dll

Ciri2 ulama2 dari golongan islam berpaham Liberal;pada umumnya mereka tidak berjabang dan bersorban dalam kehidupan sehari hari.Mereka ahli agama , tapi juga ahli2 ilmu social lain2nya.

51 Tokoh Islam Liberal Indonesia* yang akan dapat membawa umat Islam yang Toleransi dan maju...--->menuju masarakat rahmatan lil'alamin.

*A. Para Pelopor*

1.. Abdul Mukti Ali Mantan Menteri Agama ‘71~’78

2.. Abdurrahman Wahid Mantan Ketua Umum PBNU/ Mantan Presiden

3.. Ahmad Wahib Budayawan asal Madura

4.. Djohan Effendi Mantan Mensekneg

5.. Harun Nasution Dosen Filsafat IAIN

6.. M. Dawam Raharjo Mantan Aktivis Muhammadiyah

7.. Munawir Sjadzali Mantan Menteri Agama.’83~93

8.. Nurcholish Madjid Rektor dan Pendiri Paramadina, budayawan.

*B. Para Senior*

9.. Abdul Munir Mulkhan , Guru Besar UIN Kalijaga, Pendiri dan
penasehat LSM

Libforall, mantan wakil sekretaris
Muhammadiyah

10.. Ahmad Syafi'i Ma'arif , Mantan Ketua Umum Muhammadiyah

11.. Alwi Abdurrahman Shihab , Menteri Luar negri, Menko Kesra

12.. Azyumardi Azra Mantan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah

13.. Goenawan Mohammad Pemimpin Redaksi Tempo Group.

14.. Jalaluddin Rahmat Islam Syiah ,Tokoh Islam alternatif

15.. Kautsar Azhari Noer Dosen UIN Jakarta dan PARAMADINA.

16.. Komaruddin Hidayat Dosen UIN Jakarta dan penulis buku

17.. M. Amin Abdullah Rektor UIN Kalijaga, Jogyakarta

18.. M. Syafi'i Anwar LSM ICIP , Ford Foundation,

19.. Masdar F. Mas'udi Pengurus NU / Lakesdam NU

20.. Moeslim Abdurrahman Aktivis LSM pernah di Muhammadiyah

21.. Nasaruddin Umar Dirjend Bimas Islam Depag.

22.. Said Aqiel Siradj Mantan Menteri Agama

23.. Zainun Kamal Dosen UIN, Paramadina dan tokoh perkawinan
lintas agama,

Fiqih Lintas Agama.

*C. Para Penerus "Perjuangan"*

24.. Abd A'la Tokoh Islam substantive, ISLIB.

25.. Abdul Moqsith Ghazali Aktivis ISLIB

26.. Ahmad Fuad Fanani Aktivis LSM CRCS, ISLIB

27.. Ahmad Gaus AF Aktivis LSM CRCS, ISLIB

28.. Ahmad Sahal Aktivis LSM , Freedom institute., ISLIB

29.. Bahtiar Effendy Aktivis LSM Libforall, Dosen UIN

30.. Budhy Munawar-Rahman Aktivis LSM ICRP, Dosen

31.. Denny JA Direktur LSI, Dosen Jaya Baya.

32.. Fathimah Usman Dosen UIN.

33.. Hamid Basyaib LSM Freedom Institute, JIL

34.. Husein Muhammad LSM Komnas Perempuan & Wahid Institue.

35.. Ihsan Ali Fauzi LSI , yayasan PARAMADINA.

36.. M. Jadul Maula LSM – LkiS, contributor Wahid Institue.

37.. M. Luthfie Assyaukanie Dosen Paramadina

38.. Muhammad Ali Aktivis LSM JIL

39.. Mun'im A. Sirry researcher Yayasan PARAMADINA

40.. Nong Darol Mahmada Aktivis ISLIB, LSM Freedom Institute.

41.. Rizal Malarangeng LSM Freedom institute, Ekonom swasta Bakrie.

42.. Saiful Mujani aktivis ,LSI

43.. Siti Musdah Mulia Rektor UIN, Syarif Hidayatullah.

44.. Sukidi Aktivis LSM , LSM-JIL

45.. Sumanto al-Qurthuby Faith Freedom International Indonesia, JIL

46.. Syamsu Rizal Panggabean Dosen UGM dan JIL

47.. Taufik Adnan Amal Dosen IAIN Makasar dan Pengarang buku.

48.. Ulil Abshar-Abdalla Koordinator JIL , di Indonesia.

49.. Zuhairi Misrawi Mengaku intelektual muda NU dari Sumenep.

50.. Zuly Qodir Dosen UIN Sunan Kalijaga, Pengarang buku.

51.Pelopor Islam Liberal di Amerika;
Abdullatif.


"Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS.3:26

Wassalamu'alaikum wr wb.

No comments: