Saturday, May 20, 2006

SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM.

(Memang dalam Al Quran kata "Demokrasi"tidak ada, tapi kata "Musyawarah ada, yang maknanya sama. Jadi sistem demokrasi sudah ada pada zaman Rasulullah saw,karena perintah dari ALLAH swt.)

Oleh latifabdul(8)

SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI MEMBERIKAN KEMERDEKAAN BERSUARA DAN MENJAGA PENGUASA DARI TINDAKANAN KEZOLIMAN DAN DIKTATOR.

TERBUKTI NEGARA2 DEMOKRASI SEPERTI JAPAN,KOREA, AMERIKA, SINGAPORE, EMIRAT ARAB,DAN NEGARA2 EROPAH(BARAT) MEMBERIKAN KEMAKMURAN DAN KEDAMAIAN BAGI RAKYATNYA.

TERNYATA SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM, ATAU DIIN ALLAH.MAHA SUCI ALLAH.

Kalau kita perhatikan didunia sekarang ini, ada dua sistem yang sedang di aplikasikan oleh masarakat dunia. Sistem Demokrasi yang diaplikasikan oleh negara2 Barat dan Asia Timur(Japan,Korea Selatan,Taiwan). Sistem Diktator yang diaplikasikan oleh negara2 komunis,Korea utara,Cuba, China, Vitnam) dan negara2 Timur Tengah terutama negara Saudi Arabia, Libiaya, Sudan, Syria, dan Iraq(zaman Sadam Husen)
.

Dari pengamatan saya bertahun tahun, sistem demokrasi sangatlah indah,adil, dan islami. Jauh lebih baik dari pada sitem Diktator. Walaupun di dalam negara sistem Demokrasi mempunyai effek2 negatifnya.

.

Dalam sistem Diktator dimana tidak ada keadilan, tidak ada kemerdekaan beragama, berkeyakinan, berkumpul, beroposisi, dan tidak ada kemerdekaan untuk berpergian keluar negeri untuk rakyatnya. Kehidupan rakyatnya tidak produktif, alias miskin. Semua diatur oleh penguasa yang berkuasa tanpa ada partai opposisi mengoreksi kebenaran setiap kebijakan2nya .

.

Lain pula di Saudi Arabia dimana sistem diktatornya mengatasnamakan agama islam. Dimana sekte2 agama yang berbeda pendapat dengan ulama2 yang berkuasa dilarang. Seperti golongan islam Syiah,Ahmadiah, Sufi dll. Sekte2 agama islam yang berbeda dengan ulama2 yangberkuasa dilarang untuk berdakwah dan mendirikan tempat2 ibadahnya. Kalau ada yang salah pengamalan ajaran2 islam oleh ulama2 yang berkuasa tidak ada yang berani mengoreksinya ,atau tidak ada yang berani berbicara. Akhirnya menjadi rezim yang lalim atau zolim.

.

Di negara komunis yang anti Tuhan, pemerintah melarang orang menjalankan kegiatan agama dan keyakinannya. Pemerintah Komunis melarang rakyatnya mendirikan partai2 selain dari partai komunis. Pemerintah Saudi Arabia melarang golongan agama lain selain golongan Wahhabi yang berkuasa..

.

Kalau kita lihat kehidupan rakyatnya, sangat menyedihkan, baik kesejahteraan rakyatnya yang miskin, mutu pendidikannya yang rendah, mutu kesehatan anak2nya yang kurang gizi dll. Pada umumnya dalam negara diktator rakyatnya tidak produktif alias miskin. Karena rakyatnya di larang untuk berkreasi,semua diatur oleh penguasa. Penguasa menginginkan rakyatnya lemah ,takut dan kemudian mudah digiring. Rakayat yang miskin dan lapar mudah di giring oleh penguasa.

.

Kita bandingkan dengan negara2 Barat yang beragama Kristen dan negara2 Asia Timur yang beragama Budha, kehidupan rakyatnya sangat produktif, makmur,lapangan kerja untuk pemuda dan pemudinya banyak tersedia, pendidikan yang bermutu, ekonomi dan technologi yang kuat luar biasa menguasai ekonomi dunia. Komputer atau internet yang sedang kita pakai ini adalah hasil dari karya2nya.

.

Setiap orang bebas dan merdeka menjalankan agama dan keyakinannya, setiap orang merdeka mendirikan partai, setiap orang merdeka berpergian, merdeka memilih sekolahnya, berpakaian, dan merdeka beroposisi dengan pemerintah. Mereka bisa hidup damai berdampingan, bisa hidup harmonis dalam bermacam agama dan keyakinan, penuh kedamaian dalam berlomba lomba berbuat kebajikan.

.

Dalam agama Kristen juga terdapat ratusan sekte2 kristen ,yang terbesar adalah kotolik dan protestan, tapi mereka dapat hidup harmonis dan damai. Indah sekali. Saling hormat menghormati dalam berkeyakinan. Begitu pula dalam agama budha juga terdapat ratusan sekte2 Budha,tapi saya melihat mereka dapat hidup hormonis dan damai,indah sekali bukan?

Hidup yang merdeka yang diberikan oleh ALLAH ini sangat indah sekali, setiap orang harus menggunakan kemerdekaan ini sesuai dengan petunjuk2 dari ALLAH yang tertulis dalam Al Quran dan Taurat. ALLAH memberitahu kepada Nabi Muhammad saw dan Nabi Musa, bahwa setiap orang merdeka memilih jalan hidupnya antara dua. Pertama adalah jalan ALLAH dan yang kedua adalah jalan Setan. Tidak ada paksaan dari ALLAH untuk memilih jalan ALLAH. Inilah pemberitahuan dari ALLAH;
.

Kepada Nabi Muhammad saw:Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.(jalan Allah dan jalan setan) (QS.90:10) (Terserah kamu memlihnya!)

Kepada Nabi Musa as:Today I am giving you a choice between good and evil, or between a blessing and a curse, between life and death. (Deuteronomy 30; 1,15)

.

Jadi jelas bagi kita peraturan2 ALLAH bahwa manusia merdeka memlih jalan hidupnya, berpakaian, agamanya dan keyakinannya. Tidak ada paksaan sama sekali dari ALLAH.

.

Dari kedua peraturan ALLAH itu jelaslah bagi kita bahwa sistem Diktator adalah sistem yang bertentangan dengan peraturan2 ALLAH.Dimana hak kemerdekaan seseorang yang diberikan oleh ALLAH di rampas oleh penguasa, yang mengatas namakan Syariat islam di Saudi Arabia dan mengatas namakan rakyat di negara2 komunis. Demi kekuasaanya.

.

Sekarang seorang netter bertanya kepada saya apakah sistem Demokrasi sesuai dengan peraturan ALLAH.

Jawabannya Yes......Inilah peraturan2 ALLAH berikutnya.

.

1 Dari peraturan ALLAH diatas jelaslah rakyat merdeka memilih pemimpin, dan menggantikanya. Rakyatlah yang berkuasa.

2. Dari peraturan ALLAH dibawah ini, dalam memilih pemimpinnya dan sistemnya maka hendaklah mereka bermusawarah, dicari permufakatan bersama,kalau tidak terjadi permufakatan dipilih suara yang terbanyak.

.

Maka disebabkan rahmat dari ALLAH-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada ALLAH. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.QS.3:159

.

3. Dari peraturan2 ALLAH dibawah ini setiap golongan dalam masarakat berkedudukan sama, oleh karena itu keadilan harus dijalankan, tidak boleh diskriminasi. Ulama2 yang berkuasa tidak boleh memaksakan kehendaknya, membubarkan golongan atau sekte2 islam, agama lain dan golongan anti tuhan sekalipun. Semua harus diperlakukan dengan adil. Kecuali mereka membrontak dengan senjata, memerangi pemerintah dengan senjata.

.

a) Dan janganlah kamu mengusir mereka yang bermohon kepada Tuhan mereka siang dan malam,(sekte2 islam yang berbeda beda pemahamannya) semata mata untuk mengabdikan diri mereka kepadaNya sahaja. Kamu tidak bertanggungjawab atas perbuatan mereka, dan juga mereka tidak juga bertanggungjawab diatas perbuatan kamu. Jika kamu mengusir mereka, maka kamu adalah orang orang yang melampaui batas(zalim). QS 6:52.

Jadi jelaslah bahwa perbuatan ulama2 di Saudi Arabia dan Pakistan yang melarang golongan Syiah, Ahmadiah, Sufi dll untuk berdakwah adalah perbuatan yang mengingkari peraturan2 ALLAH ini. Perbuatan ini adalah perbuatan zalim,melampaui batas.(MUI juga ikut2 ulama2 saudi Arabia, melarang golongan Ahmadiah dll)

.

b)ALLAH tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS.60:8)

.

Dari peraturan ALLAH diatas, setiap golongan,sekte islam (Sekte2 Syaih,ahmadiah, sufi dll), agama2 lain selain islam, golongan anti Tuhan sekalipun, dan bekas musuh yang tidak berperang lagi sudah damai, yang tidak mengangkat senjata untuk memerangi pemerintah haruslah diperlakukan dengan adil.

.

c) Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.QS.42:38.

.

Alangkah indah dan adilnya peraturan2 ALLAH diatas atas hamba2Nya, ciptaan2Nya, walaupun hamba2nya ada yang anti Tuhan, walaupun golongan2 nasrani,yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad saw tapi mereka tidak memusuhi malah menghormati maka ALLAH meminta umat islam untuk berlaku adil kepada semua manusia ciptaan ALLAH. Semua manusia adalah ciptaan ALLAH, wajib di cintai dan di hormati.Hadits: Barang siapa yang tidak mencintai manusia maka dia belum lagi mencintai ALLAH,HR.Muslim. Dengan kata lain kalau ulama ulama berkuasa yang tahu agama masih berlaku zolim, tidak mencintai golongan2 islam yang berbeda keyakinan dan golongan2 non islam sedangkan mereka tidak memerangi ulama2, maka ulama2 yang berkuasa itu sudah melanggar peraturan2 ALLAH diatas.

.

Indah bukan? Jadi sistem Demokrasi adalah sistem yang islami, sesuai dengan peraturan2 ALLAH swt. Hanya saja orang2 atau ulama2 Saudi Arabia dan pemimpin2 komunis saja yang anti akan Demokrasi. Karena penguasa menginginkan berkuasa untuk selama lamanya. Untuk mempertahankan kekuasaannya pemerintah harus berlaku tyrani dan diktator kepada rakyatnya.

.

Semoga penjelasan yang singkat ini tentang indahnya sistem Demokrasi yang sesuai dengan peraturan2 ALLAH, dapat menggugah hati2 pemuda2 islam yang ingin melihat umat Islam berjaya kembali dalam segala aspek penghidupan yang hidup harmonis, saling hormat menghormati dalam bermacam macam sekte islam dan agama. Merdeka mejalankan setiap keyakinan beragama.

.

Semoga masarakat islam menjadi masarakat Rahmatan lil’alamin untuk semua golongan2.

Kalau benar itu datang dari ALLAH mohon di taati dengan baik, kalau ada yang salah itu datang dari saya karena kelamahan saya, mohon dikoreksi dan mohon maaf.

.

Jadi ajaran2 islam itu adalah indah sekali, adil dan menegakan kebenaran, ajaran2 yang membawa umat islam dan non islam kepada kemajuan2 dalam segala aspek penghidupan. Sejahtera kehidupannya, bagus pendidkannya, sehat tubuhdan jiwanya. Itulah ajaran ALLAH yang benar.

.

Sebaliknya ajaran2 yang mengatas namakan islam yang tidak membawa keluaraga,masarakat dan umat menjadi sejahtera,damai, maka pemahaman ajaran islam itu adalah salah kaprah mari kita perbaiki.

Mari kita bersama sama berjuang menuju masarakat yang bermanfaat didunia berarti di akhirat.Berzikir, pikir dan ikhtiar

.

Keep smile, keep your hands busy with works; keep your mouth busy with remembrance of Allah and leave inheritance as much as possible. Love your neighbor as you love yourself.

Hadist; Kamu belum beriman kepada ALLAH, kalau kamu belum mencintai tetangga kamu(baik islam maupun non islam) HR Muslim.

.

Wassalamu'alaikumm.wrwb.

Note; Silakan kirim artikel ini kepada kawan2 yang tersayang.

Dan tulisan berikutnya adalah "Al Quran adalah buku pedoman hidup manusia, seharusnyalah setiap orang memegangnya "

No comments: